Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament

Normativa: Art. 110-12  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia i base màxima de la deducció

El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici corresponent, per l'arrendament de l'habitatge habitual vinculat a les operacions de dació en pagament, amb una base màxima de deducció de 4.800 euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La deducció només serà aplicable en el cas de l'adjudicació de l'habitatge habitual en pagament de la totalitat del deute pendent del préstec o crèdit garantit mitjançant hipoteca de l'esmentat habitatge i sempre que, a més, es formalitzi entre les parts un contracte d'arrendament amb opció de compra del mateix habitatge.

  • Que la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties:

    • - 15.000 euros en tributació individual.

    • - 25.000 euros en tributació conjunta.

  • Que s'hagi formalitzat el dipòsit de la fiança corresponent a l'arrendament davant l'òrgan competent en matèria d'habitatge de la Comunitat Autònoma d'Aragón, dins el termini establert per la Llei 10/1992, de 4 de novembre, de fiança en els arrendaments urbans i en determinats contractes de subministrament, o norma vigent en cada moment.

  • El concepte d'habitatge habitual serà el fixat per la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012 per a la deducció per inversió en habitatge habitual.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per l'arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament d'Aragón,  les Canarias i Castella-la Mancha "de l'Annex B.9  del model de la declaració.