Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge social (deducció de l'arrendador)

Normativa: Art. 110-13  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció

El 30 per 100 de la part de quota íntegra autonòmica de l'IRPF que correspongui als rendiments del capital immobiliari de tals arrendaments en els termes que més endavant s'indiquen.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que el contribuent hagi posat una o més habitatges a disposició del Govern d'Aragón, o d'alguna de les seves entitats a les que s'atribueixi la gestió del Pla d'habitatge Social d'Aragón.

  • La base de la deducció serà la quota íntegra autonòmica que correspongui a la base liquidable general derivada dels rendiments nets de capital immobiliari reduïts en els termes previstos en l'article 23.2 i 3 de la Llei de l'IRPF (reducció del 60 per 100 per arrendament d'immobles destinats a habitatge i reducció del 30 per 100 per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, respectivament) corresponents a aquests habitatges.