Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per ajuts de caràcter humanitari al poble ucraïnès amb motiu del conflicte armat en el seu país

Normativa: disposició transitòria cinquena.2 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció: aquesta deducció només resultarà d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 20 per 100 de l'import de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu quan aquelles compleixin els següents requisits:

  • Que siguin efectuades durant el període impositiu a favor de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

  • Que tinguin com destinació finançar ajuts de caràcter humanitari, sanitari o social a favor del poble ucraïnès amb motiu del conflicte armat en el seu país.

  • Que el contribuent compti amb la certificació per part de l'entitat donataria en la que consti que la destinació de la donació és l'assenyalat amb anterioritat.

Límit màxim de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.