Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per l'atenció de persones dependents

Normativa: Art. 110-5 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció

150 euros per l'atenció de persones dependents que convisquin amb el contribuent com a mínim durant la meitat del període impositiu.

Es considera persona dependent, a l'efecte d'aquesta deducció, a l'ascendent major de 75 anys i a l'ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, sigui quin sigui la seva edat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que la persona dependent no obtingui rendes anuals superiors a 8.000 euros, excloses les exemptes.

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi,  caselles [0435] i [0460]de la declaració, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, suma de les caselles  [0511] i [0513] de la declaració, no sigui superior a:

    • - 21.000 euros en declaració individual.

    • - 35.000 euros en declaració conjunta.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.

    Quan la deducció correspongui a contribuents amb diferent grau de parentesc, la seva aplicació correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondran als del següent grau.