Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions amb finalitat ecològica i en recerca i desenvolupament científica i tècnic

Normativa: Art. 110-6  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 20 per 100 de l'import de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu a qualsevol de les següents entitats:

  • La Comunitat Autònoma d'Aragón i els organismes i entitats públiques dependents de la mateixa, de la qual finalitat sigui la defensa i conservació del medi ambient i la investigació i el desenvolupament científic i tècnic.

  • Les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d'incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre), sempre que la seva fi exclusiva o principal sigui la defensa del medi ambient o la investigació i el desenvolupament científic i tècnic i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma d'Aragón.

Límit màxim de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.