Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de guarderia de fills menors de 3 anys

Normativa: Art. 110-17 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per les despeses de custòdia de fills menors de 3 anys en guarderies o centres d'educació infantil.

Als efectes d'aplicació d'aquesta deducció, s'entendrà com guarderia o centre d'educació infantil qualsevol centre autoritzat pel Departament competent en matèria d'Educació que tingui per objecte la custòdia de nens menors de 3 anys.

Límit màxim de la deducció

 • 250 euros, per cada fill inscrit en aquestes guarderies o centres, abans que compleixi 3 anys d'edat.

 • 125 euros, per cada fill inscrit en aquestes guarderies o centres, durant el període impositiu en el que el nen compleixi els 3 anys d'edat

 Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Només es tindran en compte aquells descendents que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, sigui inferior a :

  • - 35.000 euros en tributació individual.

  • - 50.000 euros en tributació conjunta.

  En qualsevol cas, la base imposable de l'estalvi, sigui quina sigui la modalitat de declaració, no pot superar 4.000 euros.

 • Quan els fills que donin dret a la deducció convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals.

  Per a l'aplicació d'aquest requisit han de tenir-se en compte els següents criteris:

  1. Per determinar si escau prorratejar la deducció s'atendrà únicament a la convivència del fill amb més d'un progenitor en la data de meritació de l'impost (normalment el 31 de desembre), llevat en el cas de guarda i custòdia compartida, en què es considerarà que existeix convivència entre els pares, encara que el fill no estigui convivint de manera efectiva amb un d'ells en l'esmentada data.

   A més, és necessari que el contribuent hagi satisfet les despeses de guarderia o centres d'educació infantil. No obstant això, en el cas de quantitats satisfetes per matrimonis en de guanys i en règim legal del consorci conjugal aragonès l'import s'entendrà satisfet per ambdós pares encara que sigui únicament abonat per un dels cònjuges.

  2. En qualsevol cas, la suma de les deduccions per les despeses de guarderia d'ambdós progenitors no pot superar les quanties màximes previstes.
  3. S'entendrà que existeix convivència si el fill morís durant l'any, sempre que existeixi convivència en la data de defunció.

  4. Si, existint convivència entre els pares, hagués mort un d'ells amb anterioritat al 31 de desembre, es pot aplicar la deducció per les quantitats satisfetes fins a la data de defunció que li corresponguin, amb el límit del 50 per 100 de la quantia màxima de la deducció que correspongui.

  Per part seva, el cònjuge  supervivent aplicarà la deducció sense que pugui superar, tenint en compte la quantitat aplicada en la declaració del pare mort, la quantia màxima establerta.