Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari

Normativa: Art. 110-8  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici 2022  en la subscripció d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital per mitjà del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari.

  • L'import màxim de deducció serà de 10.000 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Per a l'aplicació de la deducció hauran de complir-se els següents requisits:

  • La participació del contribuent en la societat objecte de la inversió no pot ser superior al 10 per 100 de seu capital social.

  • Les accions subscrites han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període de dos anys com a mínim .

  • La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal a Aragón i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació" i "Per inversió en entitats de l'economia social".

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica d'Aragón, Galícia, Madrid o Murcia per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat i, si existeix, de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari en la casella corresponent.