Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en entitats de l'economia social

Normativa: Art. 110-19  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció i límit màxim

 • El 20 per 100 de les quantitats  invertides durant l'exercici en les aportacions realitzades amb la finalitat de ser soci en entitats que formin part de l'economia social a què es refereix l'apartat següent.

 • L'import  màxim d'aquesta deducció és de 4.000 euros, tant en tributació individual com en tributació conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

L'aplicació d'aquesta deducció està subjecta al compliment dels requisits i condicions següents:

 1. La participació assolida pel contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no podrà ser superior al 40 per 100 del capital de l'entitat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

 2. L'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió haurà de complir els següents requisits :

  1. Formar part de l'economia social, en els termes previstos en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social (BOE de 30 de març).

   D'acord amb l'article 6 de la Llei 5/2011:"El Ministeri de Treball i Immigració (actualment el Ministeri de Treball i Economia Social), informe previ del Consell per al Foment de l'Economia Social, i en coordinació amb les Comunitats Autònomes, elaborarà i mantindrà actualitzat un catàleg dels diferents tipus d'entitats integrants de l'economia social, tenint en compte els principis establerts en aquesta llei i de manera coordinada amb els catàlegs existents en l'àmbit autonòmic.

   Els catàlegs d'entitats d'economia social hauran de ser públics. La publicitat es farà efectiva per mitjans electrònics.

  2. Tenir el seu domicili social i fiscal a Aragón.

  3. Comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

 3. Els requisits establerts en els punts 1, 2 i 3 anteriors hauran de complir-se durant un període mínim de cinc anys a comptar de l'aportació.

 4. Les operacions en les que sigui d'aplicació la deducció hauran de formalitzar-se en escriptura  pública, en què es farà constar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 5. Les aportacions hauran de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de cinc anys.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i condicions establertes en les lletres a, d i e anteriors comportarà la pèrdua del benefici fiscal i, en aquest cas, el contribuent haurà d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en què s'hagi produït l'incompliment la part de l'impost que s'hagués deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible, per a  les mateixes inversions, amb les deduccions "Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari" i "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació".

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Aragón, Cantabria i Castilla-La Mancha "de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat i, si existeix, de la segona entitat, indicant l'import de la inversió amb  dret a la deducció en la casella corresponent.