Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a majors de 70 anys

Normativa: Art. 110-14  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

75 euros per cada contribuent que compleixi els següents requisits:

  1. Que el contribuent tingui 70 o més anys d'edat i obtingui rendiments integrables en la base imposable general, sempre que no siguin procedents exclusivament del capital.

    El contribuent ha de necessàriament obtenir algun rendiment que provingui dels rendiments del treball i/o de les activitats econòmiques perquè la deducció sigui aplicable. Així mateix, ha de tenir-se en compte que els guanys patrimonials que no deriven de transmissions es consideraran rendes del capital als efectes de determinar si es compleixen els requisits per poder aplicar la deducció.

  2. Que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no sigui superior a les següents quantitats:

    • - 23.000 euros en declaració individual.

    • - 35.000 euros en declaració conjunta.