Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants

Normativa: Art. 110-16  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quantia de la deducció

 • 100 euros pel naixement o adopció, durant l'exercici, del primer fill.

 • 150 euros pel naixement o adopció, durant l'exercici, del segon fill.

 • 200 i 300 euros, respectivament, pel naixement o adopció del primer o segon fill quan la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no sigui superior a les següents quantitats:

  • - 23.000 euros en declaració individual.

  • - 35.000 euros en declaració conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La deducció únicament podrà aplicar-se durant el període impositiu en què aquest naixement o adopció es produeixi.

 • La deducció correspondrà al contribuent amb qui convisquin els fills que donin dret a la deducció. Quan els fills que donin dret a la deducció convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals.

 • La deducció només podrà aplicar-se per aquells contribuents que hagin residit l'any del naixement i en l'anterior en municipis aragonesos de la qual població de dret sigui inferior a 10.000 habitants.

  Pot consultar la relació de municipis aragonesos de la qual població de dret sigui inferior a 10.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis amb menys de 10.000 habitants".

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció que pot aplicar-se el contribuent per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

La incompatibilitat està referida a un mateix fill, de tal manera que, si s'aplica respecte a ell la deducció en atenció al grau de discapacitat d'algun dels fills, no es podria aplicar aquesta deducció.

En aquells supòsits en els que el contribuent tingui dret a aplicar ambdues deduccions, pot optar per la qual sigui més favorable tenint en compte, no obstant això, que en cas de declaració conjunta només cap aplicar una de les deduccions.