Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció del tercer fill o successius

Normativa: Art. 110-2  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

Quanties de la deducció

  • 500 euros, amb caràcter general, per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu que sigui el tercer fill o successius del contribuent.

  • 600 euros per cadascun dels fills esmentats anteriorment, quan, a més, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi,  caselles [0435] i [0460] de la declaració, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, suma de les caselles  [0511] i [0513] de la declaració, no sigui superior a:

    • 21.000 euros en declaració individual.

    • 35.000 euros en declaració conjunta.

Ambdues quanties són incompatibles entre si.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La deducció únicament podrà aplicar-se durant el període impositiu en el que es produeixi el naixement o l'adopció.

  • La deducció correspondrà al contribuent amb qui convisqui el fill nascut o adoptat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  • Quan els fills que donin dret a la deducció convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals.