Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment de menors

Normativa: Disposició addicional quarta. Cinc Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 11 bis del Text refós. .

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 300 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent previst en l'article 173 bis del Codi civil, sempre que convisqui amb el menor la totalitat del període impositiu.

    Precisió: tingui-se en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol) va modificar, des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar i, d'acord amb aquesta modificació, l'acolliment familiar d'urgència i el temporal té en compte els casos de l'anterior acolliment familiar simple.

    Si la convivència és i nferior al període impositiu, la quantia de la deducció es prorratejarà pels dies reals de convivència durant el període impositiu.

  • No donarà lloc a aquesta deducció quan l'adopció del menor es produeixi durant el període impositiu.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció i no optin o no puguin optar per la tributació conjunta, la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguals.