Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per lloguer d'habitatge habitual

Normativa: Disposició addicional quarta. Dotze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 15 del Text refós.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • 24 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer de l'habitatge habitual.

  • L'import màxim de la deducció serà de 720 euros anuals.

A l'efecte de poder practicar-se aquesta deducció es requereix que el contribuent satisfaci en qualitat d'arrendatari quantitats en concepte de lloguer del seu habitatge habitual durant el període impositiu. Per això, en cas  de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial,  només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament sens perjudici que tal contracte tingui efectes interns entre els cònjuges. Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem  núm. 220/2009, de 3 d'abril (Sala del Civil), recaiguda en el recurs de cassació núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009)

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460]de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

    • - 22.000 euros anuals en tributació individual.

    • - 33.000 euros anuals en tributació conjunta.

  • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 per 100 de la base imposable general obtinguda pel contribuent durant el període impositiu descomptat, si n'hi hagués, l'import de les subvencions que per aquest concepte hagués percebut l'arrendatari.

  • El  concepte d'habitatge habitual  serà el contingut en la Llei de l'IRPF.

  • L'aplicació de la deducció queda condicionada a la declaració per part del contribuent del NIF arrendador, de la identificació cadastral de l'habitatge habitual i del cànon arrendatici anual.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar la referència cadastral de l'habitatge i, si existeix, el del segon habitatge arrendat, o, si escau, si no té referència cadastral, es marcarà una "X" en les caselles corresponents. Així mateix, han de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8  de la declaració.