Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per l'alça de preus

Normativa: Disposició addicional quarta. Setze del Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció: aquesta deducció és aplicable exclusivament en l'exercici 2022.

Quantia de la deducció

El contribuent podrà deduir, per tal de pal·liar els efectes de l'alça de preus en aplicació de les seves rendes pel cistell de la compra, les següents quanties:

En tributació individual

  • 225 euros quan l'import de la suma de la base imposable general i de l'estalvi sigui inferior a 20.000 euros.

  • 175 euros quan  l'import de la suma de la base imposable general i de l'estalvi sigui igual o superior a 20.000 euros i inferior a 25.000 euros.

  • 125 euros quan  l'import  de la suma de la base imposable general i de l'estalvi sigui igual o superior a 25.000 euros i inferior a 30.000 euros.

En tributació conjunta

  • 225 euros quan l'import  de la suma de la base imposable general i de l'estalvi de la renda sigui inferior a 30.000 euros.

  • 175 euros quan  l'import  de la suma de la base imposable general i de l'estalvi sigui igual o superior a 30.000 euros i inferior a 35.000 euros.

  • 125 euros quan el l'import  de la suma de la base imposable general i de l'estalvi  sigui igual o superior a 35.000 euros i inferior a 40.000 euros.

Nota: la suma de l'import de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi és la que consta reflectida en les  caselles  [0435] i  [0460] de la declaració.

Atenció: a l'efecte de  determinar l'alça de preus, es prendran en consideració les despeses satisfetes pel contribuent en els següents grups que componen el cistell de la compra de l'Índex de Preus de Consum:

  • 01 (aliments i begudes no alcohòliques),
  • 03 (vestit i calçat),
  • 04 (habitatge) i
  • 06 (medicina).