Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament

Normativa: Art. 15 bis  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 25 per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici corresponent, per l'arrendament de l'habitatge habitual.

  • L'import màxim de deducció serà de 1.200 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La deducció només serà aplicable en el cas de la transmissió de l'habitatge habitual que efectuï el seu propietari a favor de l'entitat financera creditora, o d'una filial immobiliària del seu grup, perquè no pot fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris concedits per a la seva adquisició, sempre que el transmitent continuï ocupant l'habitatge mitjançant contracte d'arrendament amb opció de compra signat amb l'entitat financera.

    Vegeu sobre això els supòsits d'arrendament vinculats a determinades operacions de dació en pagament establerts en l'article 35-bis del Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009.

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

    • - 24.000 euros anuals en tributació individual.

    • - 34.000 euros anuals en tributació conjunta.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per l'arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament d'Aragón,  les Canarias i Castella-la Mancha "de l'Annex B.9  de la declaració.