Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'interès cultural

Normativa: Art. 6  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 10 per 100 de les quantitats destinades pels titulars de béns immobles ubicats al territori de Canarias a la restauració, rehabilitació o reparació dels mateixos, sempre que concorrin les següents condicions:

  • Que els béns estiguin inscrits en el Registre Canari de Béns d'Interès Cultural o afectats per la declaració de Bé d'Interès Cultural sempre que els immobles reuneixin els requisits que es determinin reglamentàriament.

  • Que les obres de restauració, rehabilitació o reparació hagin estat autoritzades per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o, si escau, pel cabildo insular o ajuntament corresponent.

Límits màxims de la deducció

  • L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546 ]  de la declaració.

  • A més, la suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per inversió en habitatge habitual ”, “Per obres de rehabilitació energètica de l'habitatge habitual "i “Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat" no podrà excedir el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica.