Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per la cessió d'ús temporal i gratuïta d'immobles ubicats en la illa de La Palma

Normativa: Disposició addicional primera. Tres Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció: aquesta deducció és aplicable exclusivament en els exercicis 2021 i 2022. Per això, aquest és l'últim exercici en què serà aplicable aquesta deducció.

Quantia de la deducció

200 euros per de l'any en què realitzin, a títol de precari, la cessió d'ús temporal i gratuïta d'immobles ubicats en la illa de La Palma.

Tingui-se en quanta que “per mesos complets de l'any ”cal entendre els mesos naturals, per la qual cosa només es podrà aplicar la deducció pels mesos en els que l'immoble estigui cedit de l'1 al 30 o 31 del mes en qüestió.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • La cessió d'ús ha de ser de l'immoble complet, no d'una part i per un període mínim de 3 mesos.

  El "període mínim de 3 mesos" es determina de data a data, ja que  la finalitat d'aquesta deducció és facilitar el ràpid allotjament a les nombroses persones afectades per l'erupció volcànica, sense que hagin d'esperar a què sigui el dia 1 del mes natural.

  No obstant això, si bé per tenir dret a la deducció el període de cessió ha de ser com a mínim 3 mesos, l'import de la deducció  aplicable atén a cadascun dels mesos complets en els que s'hagi realitzat la cessió. Així, per exemple, si  se cedeix un immoble en  des de 20 de setembre fins a 22 de desembre de 2022, el contribuent  tindrà dret a la deducció  per ser el període de cessió superior a 3 mesos, però l'import aplicable només serà de 400 eutos ja que la quantia de 200 euros  només  és procedent pels mesos d'octubre i novembre, en ser aquests els dos únics mesos complets de l'any en els que ha tingut lloc la cessió.

 • El beneficiari de la cessió ha de ser qualsevol persona o entitat que hagi perdut un immoble, per haver estat destruït o haver quedat inhabitable o inaccessible com a conseqüència de l'erupció volcànica iniciada el 19 de setembre de 2021.

 • Per fer-ho, el beneficiari haurà d'acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret l'existència i titularitat, com propietari, usufructuari o nu propietari, del inmueble que ha quedat destruït o inhabitable o inaccessible com a conseqüència de l'erupció volcànica,

 • L'immoble ús del qual se cedeix ha d'utilitzar-se pel beneficiari com a habitatge o per al desenvolupament d'una activitat econòmica, sanitària, educativa, científica, cultural, social, esportiva o religiosa, sense que càpiga la seva cessió a tercers.

 • Quan siguin diversos els titulars de l'immoble, ja sigui com propietaris, usufructuaris o nus propietaris, l'import de la deducció es prorratejarà entre ells de forma proporcional al seu percentatge de titularitat.

  Quan existeixin usufructuaris i nus propietaris de l'immoble, per prorratejar l'import de la deducció corresponent al bé en qüestió els percentatges d'usdefruit i de nua propietat es computaran per la meitat del seu valor (en estar la propietat dividida entre l'usufructuari i el nu propietari) a fi que la suma de percentatges de titularitat sigui igual a 100.

Límits de la deducció

L'import màxim de deducció se subjecta a un doble límit:

 • No pot excedir 1.500 euros per cada inmueble, tant en tributació individual com conjunta.

 • No pot superar el 35 per 100 de la quota íntegra autonòmica de l'exercici.