Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per contribuents desocupats

Normativa: Disposició addicional quarta. Tretze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint  als previstos en l'article 16 bis d'aquest Text refós.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

120 euros per als contribuents que percebin prestacions d'atur.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Tenir residència habitual a les Illes Canàries .

  • Estar en situació d'atur durant més de sis mesos del període impositiu corresponent a l'any 2022.

    Important: en el supòsit de tributació conjunta, podran beneficiar-se d'aquesta deducció cadascuna dels contribuents integrats en la unitat familiar que es trobi en la indicada situació d'atur i teniu la seva residència habitual a les Illes Canàries.

  • La suma dels rendiments íntegres del treball, caselles [0012] de la declaració, ha de ser en l'exercici 2022  superior a 11.200 euros i igual o inferior a 22.000 euros tant en tributació individual com en tributació conjunta.

    Aquestes quanties seran per a cada període impositiu els equivalents en la normativa reguladora de l'IRPF a l'efecte de l'obligació de declarar.

  • La suma de la base imposable general i de l'estalvi, exclosa la part corresponent als rendiments del treball, no podrà superar la quantitat de 1.600 euros.

    Aquesta quantia es determinarà sumant els imports de les caselles [0435] i [0460] de la declaració i restant del seu resultat l'import consignat en la casella [0025] de l'Apartat A corresponent a "Rendiments del Treball", de la declaració.