Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per contribuents amb discapacitat i majors de 65 anys

Normativa: Disposició addicional quarta. Quatre Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 11 del Text refós.

Quantia de la deducció

  • 360 euros per cada contribuent amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  • 144 euros per cada contribuent major de 65 anys.

    Atenció: ambdues quanties són compatibles entre si.

  • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que hagin de tenir-se en compte per a l'aplicació d'aquesta deducció es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

Condicions per a l'aplicació la deducció

Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció no sigui superior a :

  • 42.900 euros en tributació individual.

  • 57.200 euros en tributació conjunta.