Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per desarrelament per l'erupció volcànica de la illa de La Palma

Normativa: Disposició addicional primera. Dos Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció: aquesta deducció és aplicable exclusivament en els exercicis 2021 i 2022. Per això, aquest és l'últim exercici en què serà aplicable aquesta deducció.

Quantia de la deducció

 • 2000 euros  per l'habitatge en la que el contribuent acrediti que el dia 19 de setembre de 2021 tenia la seva  residència, independentment del temps de permanència anterior a aquesta data.

  Casuística:

  1. Si es tracta d'un edifici amb diversos habitatges, places de garatges, trasters i altres annexos que tingui una única referència cadastral per no existir divisió horitzontal, es podrà aplicar la deducció per cada habitatge, sempre que s'acrediti l'existència de cadascuna d'elles  per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

  2. Si l'habitatge té places de garatge, trasters i altres annexos, cadascun d'ells amb la seva pròpia referència cadastral, només s'aplicaria la deducció per l'habitatge, no pel garatge ni pel traster ni altres annexos que tinguin referència cadastral independent.

  3. Si l'habitatge i els seus annexos no tenen referència cadastral, en aquest cas si es podrà aplicar la deducció per cada habitatge (no pels annexos), sempre que s'acrediti la seva existència per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

 • 2000 euros  pels immobles afectes a activitats empresarials o professionals, incloses les activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres.

  Per tenir dret a la deducció, les activitats econòmiques a les que l'immoble es troba afecte han de ser exercides pel titular de l'immoble  o el seu cònjuge, bé directament o bé a través d'entitats en règim d'atribució de rendes.

 • 1.000 euros per la resta de béns immobles.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • La deducció pot ser aplicada pel propietari, usufructuari i/o nu propietari de l'immoble.

 • Ha de tractar-se d'immobles que hagin quedat destruïts, inhabitables o inaccessibles de forma definitiva, com a conseqüència de l'erupció volcànica iniciada el 19 de setembre de 2021 en la illa de La Palma.

  La referència a què s'hagi perdut l'immoble per estar “destruït, inhabitable o inaccessible de forma definitiva”, ha d'interpretar-se en el sentit que només es podrà  aplicar la deducció quan la pèrdua de l'immoble sigui total, el que es produeix quan l'immoble deixa de ser “usable”, bé perquè desapareix per destrucció, o perquè de forma definitiva, és inhabitable o inaccessible.

 • Quan es tracti de l' habitatge en la que residia el contribuent serà necessari que, per qualsevol mitjà de prova admès en dret, com, per exemple, certificat d'empadronament, entre d'altres, s'acrediti que el dia 19 de setembre de 2021 els contribuents tenien la seva residència en aquest habitatge, independentment del temps de permanència anterior a aquesta data.

 • Quan es tracti d' immobles afectes a activitats empresarials o professionals, serà necessari que, per qualsevol mitjà de prova admès en dret, s'acrediti que el dia 19 de setembre de 2021 els esmentats immobles estaven afectes a aquestes activitats, independentment del temps anterior en què l'hagin estat.

 • Per a la resta dels béns immobles l'existència i titularitat, com propietari, usufructuari o nu propietari, del contribuent el dia 19 de setembre de 2021 ha d'acreditar-se per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

 • Si un mateix immoble té diferents usos, únicament es podrà aplicar l'import de la deducció corresponent a un d'ells.

 • La deducció s'aplica per cada immoble que s'hagi perdut, això és, que hagi quedat destruït, inhabitable o inaccessible de forma definitiva, prorratejant-se, quan siguin diversos titulars, la deducció de forma proporcional al seu percentatge de titularitat.

  Quan existeixin usufructuaris i nus propietaris de l'immoble, per prorratejar l'import de la deducció corresponent al bé en qüestió els percentatges d'usdefruit i de nua propietat es computaran per la meitat del seu valor (en estar la propietat dividida entre l'usufructuari i el nu propietari) a fi que la suma de percentatges de titularitat sigui igual a 100.

Límits de la deducció

Aquesta deducció tindrà com a límit el 50 per 100 de la quota íntegra autonòmica.