Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per família nombrosa

Normativa: Disposició addicional quarta. Vuit Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 13 del Text refós.

Quantia de la deducció

Amb caràcter general, el contribuent que posseeixi, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), el títol de família nombrosa podrà deduir la quantitat que procedeixi de les següents:

  • 540 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 720 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

Quan algun dels cònjuges o descendents als que sigui d'aplicació el mínim personal i familiar tingui un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 65 per 100, l'import de la deducció serà :

  • 1.200 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 1.320 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

Requisits i condicions d'aplicació

  • Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE de 19 de novembre).

  • El títol de família nombrosa haurà d'estar expedit per l'òrgan competent en matèria de serveis socials del Govern de les Canarias o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'unes altres Comunitats Autònomes.

  • La deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa. Quan aquests convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció "Per naixement o adopció de fills".