Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despesa de malaltia (general)

Normativa: Disposició addicional quarta. Catorze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació exclusivament durant els períodes impositius 2022 i 2023,  substituint als previstos en l'article 16 ter del Text refós.

Quantia de la deducció

 • El 12 per 100 de les despeses i honoraris professionals abonats durant el període impositiu per la prestació de serveis realitzada pels qui tinguin la condició de professionals metges o sanitaris, excepte farmacèutics, conforme al que disposen els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, per motiu de la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.

  Important: en cap cas s'inclou l'assistència amb finalitats estètics, excepte quan constitueixin la reparació de danys causats per accidents o intervencions que afectin a les persones i els tractaments destinats a la identitat sexual.

 • El 12 per 100 de les despeses en l'adquisició d'aparells i complements, incloses les ulleres graduades i les lentilles, que per les seves característiques objectives només puguin destinar-se a suplir les deficiències físiques de les persones.

Límits màxims de la deducció

 • Aquesta deducció tindrà un límit anual de:

  • - 600 euros en tributació individual.

  • - 840 euros en tributació conjunta.

 • Aquests límits s'incrementaran en 100 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no ha de ser  superior a :

  • - 42.900 euros en tributació individual.

  • - 57.200 euros en tributació conjunta.

 • La base conjunta d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis.

  La deducció només la podran aplicar les persones titulars de les factures i que, al seu torn, realitzin el pagament pels mitjans establerts. No obstant això, si es tracta de matrimonis en règim de guanys les quantitats satisfetes s'atribuiran a ambdós cònjuges per parts iguals, per la qual cosa ambdós pares podrien aplicar la deducció sobre la meitat de les quantitats satisfetes per les despeses originades pels fills, encara que la factura estigui a nom d'un només d'ells. A la resta dels casos (separació de béns, parelles de fet, etc.) s'haurà d'acreditar qui ha satisfet les despeses (a priori s'entén que la despesa l'ha satisfet el titular de la factura, però s'admet prova que acrediti que ha estat un altre dels progenitors) que serà qui pugui aplicar la deducció i per la totalitat de les quantitats satisfetes per ell.

  Important: en cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

 • La factura haurà de complir totes les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La factura rebuda pel contribuent haurà de conservar-se durant el termini de prescripció.

Important : tingui-se en compte que l'import d'aquesta deducció general per despeses de malaltia es consigna en la casella [0940] mentre que l'import de la nova deducció per despeses de malaltia per a residents en la illa de La Palma es consigna en la casella [0848].

Incompatibilitat

La deducció "per despeses de malaltia per a residents en la illa de La Palma" que regula  la disposició addicional primera. Quatre del Text Refós i aquesta deducció  són incompatibles respecte del mateix contribuent, de manera que aquells contribuents amb residència habitual a La Palma el 2022  que tinguin dret a aplicar la deducció per mínim personal, familiar i per discapacitat, aplicaran la nova deducció sobre totes les quantitats satisfetes per despeses de malaltia durant l'exercici.

En ser deduccions diferents, en la declaració conjunta seran compatibles entre si sempre que siguin generades per diferent contribuent. És a dir, si un dels contribuents compleix els requisits per aplicar la deducció corresponent a La Palma aplicarà la nova deducció mentre que l'altre contribuent compleix els requisits d'aquesta deducció general per a ressents a les Canarias aplicarà aquesta.