Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses d'estudis en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà

Normativa: Disposició addicional quarta. Dos Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 7 bis del Text refós.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 100 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pels següents conceptes:

  • - adquisició de material escolar

  • - llibres de text

  • - transport

  • - uniforme escolar

  • - menjadors escolars

  • - reforç educatiu

 • Aquesta deducció té els següents límits :

  1. Un límit màxim de 120 euros, pel primer descendent o adoptat.

  2. 60 euros addicionals per cadascun dels restants descendents o adoptats.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Les despeses que donen dret a la deducció són els originats pels descendents o adoptats que donin lloc a l'aplicació del mínim per descendent i es trobin escolaritzats en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà .

  S'assimilen a descendents aquelles persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat, en els termes previstos en la legislació vigent.

  Tingui-se en compte que, a partir del 3 de setembre de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, la tutela queda reduïda als menors d'edat no sotmesos a pàtria potestat o no emancipats en situació de desemparament, suprimint-se per a majors d'edat, per a què s'estableix la curatela i altres mesures de suport a la seva capacitat jurídica.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

  • - 42.900 euros en tributació individual.

  • - 57.200 euros en tributació conjunta.

 • Que la despesa es justifiqui a través de factura que ha de complir totes les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

  La factura rebuda pel contribuent haurà de conservar-se durant el termini de prescripció, admetent-se còpia de la mateixa en cas que dos o més contribuents tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar, per la tributació conjunta.

 • Quan diversos contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb qui cursi els estudis que originen el dret a la deducció, només podran practicar la deducció els de grau més pròxim.

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció, la deducció (i el límit de la deducció) es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  Com a regla general, només tindran dret a aplicar la deducció els contribuents a nom del qual s'expedeixi la factura justificativa de les despeses. No obstant això, si es tracta de matrimonis en règim de guanys les quantitats satisfetes s'atribuiran a ambdós cònjuges per parts iguals, per la qual cosa ambdós pares podrien aplicar la deducció sobre la meitat de les quantitats satisfetes per les despeses originades pels fills, encara que la factura estigui a nom d'un només d'ells.