Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses d'estudis

Normativa: Disposició addicional quarta. Un Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació seran d'aplicació per a aquesta deducció durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 7 del Text refós .

Quantia de la deducció

Per cada descendent o adoptat que compleixi els requisits que a continuació s'especifiquen:

 • 1.800 euros, amb caràcter general.
 • 1.920 euros, si la base liquidable del contribuent és inferior a  36.300 euros.

S'assimilen a descendents o adoptats les persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat, en els termes previstos en la legislació vigent.

Tingui-se en compte que, a partir del 3 de setembre de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, la tutela queda reduïda als menors d'edat no sotmesos a pàtria potestat o no emancipats en situació de desemparament, suprimint-se per a majors d'edat, per a què s'estableix la curatela i altres mesures de suport a la seva capacitat jurídica

Requisits per a l'aplicació de la deducció

a. Respecte al descendent o adoptat

 • Que els descendents o adoptats, inclosos els tutelats (i, si escau, els subjectes a curatela representativa) o acollits en els termes previstos en la legislació vigent,  compleixin els següents requisits :

  1. Han de ser  solters

  2. Han de  dependre  econòmicament del contribuent i

  3. No han d'haver complert 25 anys a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Que els descendents o adoptats, tutelats (i, si escau, els subjectes a curatela representativa)  o acollits es trobin cursant estudis d'educació superior previstos en l'article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, fora de la Illa de residència del contribuent.

  Important: la deducció s'aplicarà en la declaració corresponent al període impositiu en què s'iniciï el curs acadèmic.

 • Que els estudis d'educació superior comprenguin un Curs acadèmic complet o un mínim de 30 crèdits

 • Que el descendent; o adoptat que origini el dret a la deducció no hagi obtingut rendes en l'exercici per un import superior a 8.000 euros o, sigui quin sigui el seu import, rendes procedents exclusivament d'ascendents per consanguinitat o d'entitats en les que els ascendents tinguin una participació d'un mínim del 5 per 100 del capital, computat individualment, o un mínim del 20 per 100 computat conjuntament els ascendents.

  A aquests efectes, l'expressió"rendes" ha d'entendre's feta a la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi.

b. Respecte al contribuent

 • La deducció s'aplicarà en la declaració corresponent al període impositiu en què s'iniciï el curs acadèmic.

  Per exemple, per al curs acadèmic 2022-2023, s'aplicarà en l'exercici 2022.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració  corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

  • - 42.900 euros en tributació individual.

  • - 57.200 euros en tributació conjunta.

 • Que en la Illa de residència del contribuent no existeixi oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, per a la realització dels estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per ser cursats.

Condicions per a l'aplicació de la deducció

A l'efecte de l'aplicació de la deducció, han de tenir-se en compte les següents regles:

 • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que hagin de tenir-se en compte per a l'aplicació de la deducció, es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció i no optin o no puguin optar per la tributació conjunta, la deducció es prorratejarà entre ells.

 • Quan diversos contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb qui cursi els estudis que originen el dret a la deducció, només podran practicar la deducció els de grau més pròxim.

Límit de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 40 per 100 de la quota íntegra autonòmica, caselles [0546] de la declaració.