Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de guarderia

Normativa: Disposició addicional quarta. Set Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 13 del Text refós.

Quantia i límit màxim de la deducció

El 18 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de despeses de guarderia de nens menors de 3 anys d'edat, amb un màxim de 480 euros anuals per cada nen.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • El contribuent ha de ser el progenitor o tutor amb qui convisquin els menors de 3 anys.

  S'assimilen a descendents aquelles persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat, en els termes previstos en la legislació vigent.

 • S'entén per guarderia, a l'efecte d'aquesta deducció, qualsevol centre autoritzat per la conselleria competent del Govern de les Canarias per a la custòdia de nens menors de tres anys.

 • La despesa de guarderia s'haurà de justificar a través de factura que ha de complir totes les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La factura rebuda pel contribuent haurà de conservar-se durant el termini de prescripció, admetent-se còpia de la mateixa en cas que dos o més contribuent tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar, per la tributació conjunta.

 • Que  cap dels contribuents hagi obtingut , en tributació individual, rendes per un import de superior 42.900 euros durant el període impositiu.

  En el supòsit de tributació conjunta, aquest requisit s'entendrà complert si la renda de la unitat familiar no excedeix  57.200 euros.

  La renda  es determina per la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció.

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a la deducció i no optin, o no puguin optar, per la tributació conjunta, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

 • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que han de tenir-se en compte per a l'aplicació d'aquesta deducció es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, 31 de desembre).

  Sens perjudici d'això, la deducció i el límit de la mateixa durant el període impositiu en el que el nen compleixi els 3 anys es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits previstos per a l'aplicació de la deducció.