Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments de rendes d'arrendaments d'habitatge (deducció de l'arrendador)

Normativa: Art. 15 quáter Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 75 per 100 de les despeses satisfetes pel contribuent durant l'exercici en concepte de primes d'assegurances de crèdit que cobreixin totalment o parcialment l'impagament de les rendes a les que el contribuent tingui dret per raó de l'arrendament d'un bé immoble, situat a les Canarias, a un tercer destinat a habitatge.

  • L'import màxim d'aquesta deducció serà de 150 euros anuals tant en tributació individual com en la conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que la durada del contracte d'arrendament d'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.

  • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Canàries, en el termini establert per això.

  • Que el contribuent declari en l'IRPF el rendiment derivat de les rendes de l'arrendament de l'habitatge com a rendiments del capital immobiliari.

  • Que l'arrendador estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i indiqui en les seves declaracions d' IRPF el NIF de l'arrendatari i el número de referència cadastral del bé arrendat.

  • Que l'import mensual de l'arrendament no sigui superior a 800 euros.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments de rendes d'arrendaments d'habitatge (deducció de l'arrendador) de les Canarias" de l'Annex B.9 de la declaració.