Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en habitatge habitual

Normativa: Disposició addicional quarta. Nou Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació exclusivament durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 14 del Text refós.

Vegeu també la disposició addicional primera del Decret llei 12/2021, de 30 de setembre, pel qual s'adopten mesures tributàries, organitzatives i de gestió com a conseqüència de l'erupció volcànica en la illa de La Palma (BOC 01-10-2021- BOE 25-11-2021)

Erupció volcànica de La Palma: d'acord amb la disposició addicional primera del Decret llei 12/2021, NO es perdrà el dret a les deduccions practicades en la quota íntegra autonòmica de  l' IRPF per les quantitats satisfetes per aquest concepte, malgrat que els habitatges habituals hagin estat destruïdes per l'erupció volcànica de La Palma, podent continuar aplicant aquesta deducció per les quantitats que poguessin seguir abonant.

Quantia de la deducció

Els contribuents podran deduir el percentatge que en cada cas correspongui, conforme al següent quadre, de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, en els mateixos termes i sempre que concorrin els mateixos requisits exigits en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, segons la redacció vigent a 1 de gener de 2012.

L'adquisició s'estén a la construcció de l'habitatge habitual, rehabilitació i ampliació de la mateixa d'acord amb el que preveu la seva disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF.

Recordi que, d'acord amb l'article 55 del Reglament de l'IRPF, en la redacció vigent a 31 de desembre de 2012, es considera construcció d'habitatge habitual el supòsit en el que el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o entregui quantitats a compte al promotor de les mateixes, sempre que les obres finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió, tret dels  supòsits excepcionals previstos en els apartats 3 i 4 de l'esmentat article 55, en què es podrà concedir una ampliació d'aquest termini que, en cap cas, pot excedir d'altres quatre anys més.

Import de la base imposable general i de l'estalviPercentatge de deducció
Inferior a  16.500 euros 5 per 100
Igual o superior a  16.500 euros i inferior a 33.000  euros 3,5 per 100

La suma de l'import de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi és la que consta reflectida en les  caselles [0435] i [0460] de la declaració.

Requisits i altres condicions d'aplicació

  • El concepte d'habitatge habitual, així com la base màxima de deducció i els restants requisits exigits per a la pràctica de la deducció són els continguts en la normativa estatal de la  deducció  per inversió en habitatge habitual  en la redacció vigent a 31 de desembre de 2012.

  • Aquesta deducció no serà d'aplicació a les quantitats destinades a la rehabilitació, reforma o adequació per raó de discapacitat, de l'habitatge habitual.

Límit conjunt de la deducció

La suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural”, “Per obres de rehabilitació energètica de l'habitatge habitual "i “Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat" no podrà excedir el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546 ] de la declaració.