Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Justificació documental de les anteriors deduccions autonòmiques per donatius

Normativa: Art. 5 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Per tenir dret a les deduccions anteriorment comentades "Per donacions amb finalitat ecològica", "Per donacions per a la rehabilitació o conservació del patrimoni històric de les Canarias" i "Per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, investigació o docència" s'hauran de complir els següents requisits:

 • Obtenir de l'entitat donatària certificació en la que figuri, a més del número d'identificació fiscal i de les dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, data i destinació del donatiu, i el seu import quan aquest sigui dinerari.

  Tractant-se de donacions no dineràries, haurà d'acreditar-se el valor dels béns donats, mitjançant certificació expedida per l'empresa de base tecnològica beneficiària, així com les dades identificatives del document públic o un altre document autèntic acreditatiu de l'entrega del bé o dret donat.

 • A més, en el cas de la deducció "Per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, investigació o docència"

  • Quan el destinatari de la donació sigui una entitat o universitat canària de naturalesa pública, en la certificació expedida a la que es refereix en punt anterior se li incorporarà la identificació del projecte d'interès cultural, esportiva investigació o docent.

  • Quan el donatari tingui naturalesa privada, haurà de constar una certificació addicional, expedida per la conselleria competent, en què es faci constar que l'esmentat projecte és d'interès cultural, esportiu d'investigació o docent.

 • Que en la certificació assenyalada anteriorment figuri la menció expressa de què la donació s'hagi efectuat de manera irrevocable i de què la mateixa s'ha acceptat.

  Important: la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits durant el període impositiu de l'exercici en el que aquesta revocació es produeixi, sens perjudici dels interessos de demora que siguin procedents.