Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Límits comuns i obligacions formals per aplicar les deduccions

Normativa: Art. 18  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Límits comuns

  • La suma de les deduccions aplicades sobre la quota íntegra autonòmica en cap cas podrà superar l'import de la mateixa.

  • Sobre un mateix bé no es podrà aplicar més d'una de les deduccions autonòmiques.

    En conseqüència, no poden aplicar-se simultàniament les deduccions autonòmiques per inversió en habitatge habitual i per obres d'adequació de l'habitatge habitual quan els imports que les originen estiguin referits a un mateix habitatge, encara que les quantitats invertides siguin diferents.

Obligacions formals

  • Els contribuents de l'IRPF estan obligats a conservar durant el termini de prescripció els justificants i documents que acreditin el dret a gaudir de les deduccions de la quota que hagin aplicat efectivament.

  • Mitjançant Ordre del conseller de la Comunitat Autònoma de Canàries competent en matèria tributària es podran establir obligacions de justificació i informació per al control de les deduccions a què es refereix l'apartat anterior.