Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per mínim personal, familiar i per discapacitat per a residents en la illa de La Palma

Normativa: Disposició addicional primera. Un i art. 2 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia de la deducció

Import d'aquesta deducció serà equivalent al resultat d'aplicar el tipus de gravamen del primer tram de l'escala autonòmica (9 per 100), sobre una base constituïda pel 10 per 100 de cadascuna de les quanties corresponents al mínim del contribuent i als mínims per descendents, ascendents i discapacitat a què es refereixen els articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei de l'IRPF.

D'acord amb l'article 2.3. del text refós quan les persones, integrades en una unitat familiar, optin per tributar conjuntament en els termes de la normativa estatal reguladora de l'IRPF, les deduccions autonòmiques previstes en aquest text refós que s'imputaran a la unitat familiar seran aquelles que li haguessin correspost a cada contribuent si haguessin optat per la tributació individual, si bé els límits que en les mateixes es tenen en compte es referiran a la quota íntegra autonòmica corresponent a la tributació conjunta.

Per tant,  aquesta deducció  ser calcularà tenint en compte, respecte dels mínims per descendents, ascendents i discapacitat, les quanties resultants de l'autoliquidació conjunta; i respecte de la quantia pel mínim del contribuent, caldrà diferenciar si la unitat familiar és monoparental o biparental: en el primer cas, la quantia a tenir en compte per l'article 57.1 i 2 de la Llei de l'IRPF per a la deducció, serà la resultant de l'autoliquidació conjunta, però en el cas de la biparental es prendrà el doble de la quantia prevista en l'article 57.1 de la Llei de l'IRPF, (això és, 5.550  euros  x  2 contribuents = 11.100 euros) i respecte de les quanties de l'article 57.2 de la Llei de l'IRPF les que derivin de l'autoliquidació conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Només podran aplicar-se aquesta deducció els contribuents amb residència habitual l'any 2022 en la illa de La Palma en els que concorrin alguna de les següents situacions:

  1. Que hagin estat desallotjats de forma definitiva dels immobles on residien, per haver quedat destruïts, inhabitables o inaccessibles com a conseqüència de l'erupció volcànica iniciada el 19 de setembre de 2021.

    Serà necessari que, per qualsevol mitjà de prova admès en dret, com, per exemple, certificat d'empadronament o contracte de lloguer, entre d'altres, s'acrediti que el dia 19 de setembre de 2021 els contribuents desallotjats tenien la seva residència en aquests immobles, independentment del temps de permanència en els mateixos anterior a aquesta data.

  2. Que els immobles on s'ubicaven els seus llocs de treball o els seus mitjans de subsistència, hagin estat destruïts, inhabitables o inaccessibles com a conseqüència de l'erupció volcànica iniciada el 19 de setembre de 2021.

    Serà necessari que, per qualsevol mitjà de prova admès en dret, s'acrediti que en aquesta data aquells immobles constituïen el lloc de treball del contribuent o el seu mitjà de subsistència, independentment del temps anterior en què l'hagin estat.

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció.

Aquesta deducció serà aplicable exclusivament en els exercicis 2021 i 2022. Per tant, aquest és l'últim exercici en la que serà aplicable.