Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció de fills

Normativa: Disposició addicional quarta. Tres Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 10 del Text refós.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, que convisqui amb el contribuent:

  • - 240 euros, quan es tracti del primer o segon fill.

  • - 480 euros, quan es tracti del tercer.

  • - 720  euros, quan es tracti del quart.

  • - 840 euros, quan es tracti del cinquè o successius.

 • En cas que el fill nascut o adoptat tingui una discapacitat física, psíquica, o sensorial igual o superior al 65 per 100, sempre que aquest fill hagi conviscut amb el contribuent ininterrompudament des del seu naixement o adopció fins al final del període impositiu, a més de la deducció corresponent al naixement o adopció a què es refereix el punt anterior, podrà deduir-se la quantitat que procedeixi de les següents:

  • - 480 euros, quan es tracti del primer o segon fill que pateixi aquesta discapacitat.

  • - 960 euros, quan es tracti del tercer o posterior fill que pateixi aquesta discapacitat, sempre que sobrevisquin els anteriors fills amb discapacitat.

Condicions d'aplicació de la deducció

 • Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a la deducció i no optin per la tributació conjunta, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

 • Per determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat s'atendrà als fills que convisquin amb el contribuent a la data de meritació de l'impost (normalment, 31 de desembre), computant-se a aquests efectes tant els fills naturals com els adoptius.

 • Es considerarà que conviuen amb el contribuent, entre d'altres, els fills nascuts o adoptats que, depenent del mateix, estiguin internats en centres especialitzats.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:

  • - 42.900 euros en tributació individual.

  • - 57.200 euros en tributació conjunta.