Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Normativa: Disposició addicional quarta. Onze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Atenció: les condicions i imports que s'assenyalen a continuació per a aquesta deducció seran d'aplicació durant els períodes impositius 2022 i 2023, substituint als previstos en l'article 14 ter del Text refós.

Vegeu també disposició addicional primer Decret llei 12/2021, de 30 de setembre, pel qual s'adopten mesures tributàries, organitzatives i de gestió com a conseqüència de l'erupció volcànica en la illa de La Palma (BOC 01-10-2021)

Erupció volcànica de La Palma: d'acord amb disposició addicional primera del Decret llei 12/2021, NO es perdrà el dret a les deduccions practicades en la quota íntegra autonòmica de l'IRPF per les quantitats satisfetes per aquest concepte, malgrat que els habitatges habituals hagin estat destruïdes per l'erupció volcànica de La Palma, podent continuar aplicant aquesta deducció per les quantitats que poguessin seguir abonant.

Quantia de la deducció

El  14 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu, per les obres i instal·lacions d'adequació a l'habitatge per raó de discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

El concepte obres o instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat, així com la base màxima de deducció i els restants requisits exigits per a la pràctica de la deducció són els continguts en l'article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF, en la redacció vigent l'1 de gener de 2012.

Límit conjunt de la deducció

La suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural”, “Per inversió en habitatge habitual ”i “Per obres de rehabilitació energètica de l'habitatge habitual "no podrà excedir el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.