Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per traslladar la residència habitual a una altra illa de l'Arxipèlag per realitzar una activitat laboral per compte aliè o una activitat econòmica

Normativa:  Art. 8  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia de la deducció

300 euros durant el període impositiu en el que es produeixi el canvi de residència i en el següent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • El trasllat de la residència habitual des de la illa en la que resideixi a qualsevol de les altres illes de l'Arxipèlag ha de venir motivat per la realització d'una activitat laboral per compte aliè o una activitat econòmica.

  • Per consolidar el dret a la deducció, cal que el contribuent romangui en la illa de destinació durant l'any en què es produeix el trasllat i els tres següents.

    Atenció: l'incompliment de qualsevol dels dos requisits anteriors donarà lloc a la integració de les quantitats deduïdes en la quota íntegra autonòmica de l'exercici en què es produeixi l'incompliment, amb els corresponents interessos de demora.

  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi. caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a :

    • - 39.000 euros en tributació individual.

    • - 52.000 euros en tributació conjunta.

Límit màxim de la deducció

L'import de la deducció no podrà excedir la part autonòmica de la quota íntegra procedent dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques a cadascun dels dos exercicis en què resulti aplicable la deducció.

Particularitats en cas de tributació conjunta

En el supòsit de tributació conjunta, la deducció de 300 euros s'aplicarà, a cadascun dels dos períodes impositius en què sigui aplicable la deducció, per cadascun dels contribuents que traslladi la seva residència en els termes anteriorment comentats, amb el límit de la part autonòmica de la quota íntegra procedent de rendiments del treball i d'activitats econòmiques que correspongui als contribuents que generin dret a l'aplicació de la deducció.

Quan ambdós cònjuges hagin traslladat la residència a una altra illa per realitzar una activitat, el límit de la deducció en tributació conjunta es calcula de manera conjunta per a ambdós.