Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge situat en zones de Cantabria en risc de despoblament que constitueixin o constitueixin l'habitatge habitual de l'arrendatari

Normativa: Art. 2.11.1 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i límits de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'arrendament d'un habitatge que constitueixi o constitueixi el seu habitatge habitual.

  El concepte d'habitatge habitual serà el fixat per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de l'IRPF i l'article 41 bis del seu Reglament.

 • L'import màxim de deducció serà de:

  • - 600 euros en tributació individual.

  • - 1.200 euros en tributació conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'habitatge arrendat estigui situada en zona rural en risc de despoblament.

  Atenció: s'entén que compleixen aquest requisit aquells municipis o ajuntaments en els que es donin algun dels següents criteris objectius:

  1. Població inferior a 2000 habitants.

  2. Densitat de població inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.

  3. Taxa d'envelliment superior al 30 per 100.

  A aquests efectes ha de tenir-se en  compte l'Ordre HAC/22/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la relació de municipis que tenen la condició de Zona Rural de Cantabria en risc de despoblament per a l'exercici 2022  (BOC 07-12-2022). 

 • Que l'habitatge arrendat constitueixi la residència habitual del contribuent.

  Per determinar el concepte de  residència habitual en el territori d'una Comunitat Autònoma  s'estarà al que disposa l'article 72 de la Llei de l'IRPF.

 • Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració, minorada en l'import del   mínim personal i familiar, casella [520], sigui inferior a

  • - 22.946 euros en tributació individual.

  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la deducció "Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i persones amb discapacitat" comentada anteriorment i prevista en l'article 2.1 del Decret Legislatiu 62/2008.

La incompatibilitat es refereix a què pel mateix habitatge s'apliquin les dues deduccions.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Murcia i Comunitat Valenciana "de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF/NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.