Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de guarderia per a contribuents que tinguin la seva residència habitual en zones rurals de Cantabria en risc de despoblament

Normativa: Art. 2.11.2  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i límits de la deducció

 • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per les despeses de guarderia dels fills o adoptats.

 • El límit de la deducció serà de 900 euros anuals per fill menor de tres anys.

  Atenció: tingui-se en compte que la disposició addicional quarta de la Llei de Cantabria 11/2022, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives (BOC 29-12-2022), com a conseqüència de  la situació econòmica derivada del conflicte a Ucraïna, que ha desencadenat un increment de preus, eleva per al període 2022 el límit del dret a aquesta deducció que passa de 600 a 900 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'habitatge habitual del contribuent es troba situada en una de les  zones rurals de Cantabria qualificades d'en risc de despoblament.

  Atenció: s'entén que compleixen aquest requisit aquells municipis o ajuntaments en els que es donin algun dels següents criteris objectius:

  1. Població inferior a 2000 habitants.

  2. Densitat de població inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.

  3. Taxa d'envelliment superior al 30 per 100.

  A aquests efectes ha de tenir-se en  compte l'Ordre HAC/22/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la relació de municipis que tenen la condició de Zona Rural de Cantabria en risc de despoblament per a l'exercici 2022  (BOC 07-12-2022). 

  Per determinar el concepte de  residència habitual en el territori d'una Comunitat Autònoma  s'estarà en el disposat per l'article 72 de la Llei de l'IRPF.

 • Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració, minorada en l'import del mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a:

  • - 22.946 euros en tributació individual.

  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

 • La base de la deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factures o rebuts i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis de guarderia.

  En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.

 • Si hi ha més d'un contribuent amb dret a la deducció, es prorratejarà la deducció segons les despeses justificades per cada contribuent sense que superi conjuntament la quantitat màxima de deducció (900 euros anuals), llevat del cas de matrimoni en de guanys que podran deduir-se al 50 per 100 cadascun en les seves declaracions individuals.

I ncompatibilidad

Aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la deducció "Per despeses de guarderia" comentada amb anterioritat.

La deducció de les despeses de guarderia depèn d'on tingui la residència habitual el contribuent en l'exercici 2022: si és en un municipi amb risc de despoblament, s'aplicarà aquesta deducció per totes les despeses de l'exercici i si la seva residència habitual, tal com es defineix en l'IRPF, està fora d'aquests municipis, es podrà deduir per la regulada en l'article 2.8 del Decret Legislatiu 62/2008.

Per això, en el cas excepcional de què un dels cònjuges resideixi (o hagi residit l'any) en una zona de Cantabria amb risc de despoblament i l'altre no, en  la declaració conjunta podrien simultaniejar-se ambdues deduccions de tal manera que cada cònjuge apliqués la deducció corresponent al lloc on es troba la seva residència habitual.