Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per les despeses ocasionades en traslladar la residència habitual a una zona de Cantabria en risc de despoblament per motius laborals per compte aliè o per compte propi

Normativa: Art. 2.11.3  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i límits de la deducció

500 euros durant el període impositiu en el que es produeixi el canvi de residència i en el següent.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que el trasllat de la residència habitual des de qualsevol punt d'Espanya a una zona en risc de despoblament de Cantabria, ha de venir motivat per la realització d'una activitat laboral bé per compte aliè o bé per compte propi .

  Atenció: s'entén que compleixen aquest requisit aquells municipis o ajuntaments en els que es donin algun dels següents criteris objectius:

  1. Població inferior a 2000 habitants.

  2. Densitat de població inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.

  3. Taxa d'envelliment superior al 30 per 100.

  A aquests efectes ha de tenir-se en  compte l'Ordre HAC/22/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la relació de municipis que tenen la condició de Zona Rural de Cantabria en risc de despoblament per a l'exercici 2022  (BOC 07-12-2022). 

  Per determinar el concepte de  residència habitual en el territori d'una Comunitat Autònoma  s'estarà en el disposat per l'article 72 de la Llei de l'IRPF.

 • Per consolidar el dret a la deducció, cal que el contribuent romangui en la nova residència habitual durant l'any en què es produeix el trasllat i els tres següents.

  Important: l'incompliment de qualsevol dels dos requisits anteriors donarà lloc a la integració de les quantitats deduïdes en la quota íntegra autonòmica de l'exercici en què es produeixi l'incompliment, amb els corresponents interessos de demora.

 • Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració, minorada en l'import del mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a

  • - 22.946 euros en tributació individual.

  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

Límit màxim de la deducció

L'import de la deducció no podrà excedir la part autonòmica de la quota íntegra procedent dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques de l'exercici en què resulti aplicable la deducció.

En cas que ambdós cònjuges generin dret a la deducció, en  tributació conjunta, el límit màxim de la deducció és únic per a la declaració en el seu conjunt per la qual cosa la seva determinació es farà prenent en consideració el conjunt dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques obtinguts per ambdós cònjuges i s'aplicarà a l'import total de la deducció (1.000 euros).

Particularitats en cas de tributació conjunta

En el supòsit de tributació conjunta, la deducció de 500 euros s'aplicarà, a cadascun dels períodes impositius en què sigui aplicable la deducció, per cadascun dels contribuents que traslladi la seva residència en els termes anteriorment comentats, amb el límit de la part autonòmica de la quota íntegra procedent de rendiments del treball i d'activitats econòmiques que correspongui als contribuents que generin dret a l'aplicació de la deducció.