Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Normativa: Arts. 9 quinquies i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes per l'arrendament de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual a Castilla-La Mancha durant el període impositiu, quan es compleixin els requisits que indiquem en l'apartat següent.

 • Import màxim de la deducció: 450 euros.

  Tingui-se en quanta que el contribuent no podrà deduir més de 450 euros per la suma de les quantitats satisfetes per tots els contractes realitzats durant el període impositiu.

Requisits i altres condicions de la deducció

 • Que, a la data de meritació de l'impost, el contribuent tingui la seva residència habitual a Castilla-La Mancha.

 • Que el contribuent tingui un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per 100 i tinguin dret a l'aplicació del mínim per discapacitat  del contribuent previst en la Llei de l'IRPF.

 • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent menys el mínim per descendents (caselles [0435], [0460] i [0514] de la declaració, respectivament)  no superi la quantia de:

  • - 12.500 euros en tributació individual.

  • - 25.000 euros en tributació conjunta.

 • Que en l'autoliquidació de l'IRPF es consigni el número d'identificació fiscal de l'arrendador de l'habitatge.

 • El concepte d'habitatge habitual serà el fixat per la normativa reguladora de l'IRPF vigent a la data de meritació de l'impost.

  Tingui-se en compte que per tenir la consideració d'habitatge habitual s'exigeix la residència en ella durant un termini continuat de tres anys, llevat que concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge.

 • El límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en els que romangui vigent l'arrendament dins el període impositiu

  A més, quan dos o més contribuents declarants de l'IRPF tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells a parts iguals

  No s'efectuarà el prorrateig si un dels arrendataris no pot aplicar la deducció per tenir una base imposable superior a la quantia permesa o per residir en una altra Comunitat Autònoma.

Incompatibilitat

 • Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions “Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys”, “Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament”, “Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses” i “Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals”.

 • Així mateix, aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per discapacitat del contribuent”

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament d'Andalucía, Principat d'Astúries, Illes Balears, les Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana "de l'Annex B.8  de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar  la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, el del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un  NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.