Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per compensar els efectes de la inflació

Normativa: Art. 12 quinquies de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció: aquesta deducció només resultarà d'aplicació durant el període impositiu 2022 i per contribuents de la qual suma de base imposable general i de l'estalvi sigui inferior a 30.000 euros.

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 100 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu 2022 en l'adquisició dels béns i serveis que integren el cistell de la compra a què es refereix l'Institut Nacional d'Estadística

 • L'import de la deducció no pot excedir els límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració:

  Base imposable general + Base imposable de l'estalvi Límit per contribuentIncrement per fill a càrrec
  Inferior a 12.500 euros 200,00 euros 50,00 euros
  Entre 12.500 i inferior a 21.000 euros  150,00 euros 37,50 euros
  Entre  21.000 i inferior a 30.000 euros 100,00 euros 25,00 euros

Nota: tant el límit de la deducció com l'increment per fill a càrrec d'aquest límit s'apliquen per contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La deducció només serà aplicable respecte de les quantitats satisfetes el 2022 pel contribuent en béns i serveis que pertanyin als següents els següents grups que componen el cistell de la compra de l'Índex de Preus de Consum: 01 (aliments i begudes no alcohòliques), 03 (vestit i calçat), 04 (habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles) i 06 (sanitat).

 • Per a l'aplicació de l'increment dels límits d'aquesta deducció només es tindran en compte aquelles filles o aquells fills o descendents que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.