Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses en l'adquisició de llibres de text, per l'ensenyament d'idiomes i unes altres despeses relacionats amb l'educació

Normativa: Art. 3 i 13  Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 100 per 100 de les quantitats satisfetes, per les despeses destinades a l'adquisició de llibres de text editats per als ensenyaments que ofereix el sistema educatiu conforme a l'article 3.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, o norma que la substitueixi.

  A aquests efectes, disposa l'esmentat article de la Llei orgànica 2/2006, que “Els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu són les següents: a) Educació infantil, b) Educació primària, c) Educació secundària obligatòria, d) Batxillerat, e) Formació professional, f) Ensenyaments d'idiomes, g) Ensenyaments artístics, h) Ensenyaments esportius, i) Educació de persones adultes, i j) Ensenyament universitari ”.

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu, per cadascuna de les activitats que es relacionen a continuació, desenvolupades pels seus fills o descendents durant les etapes corresponents als ensenyaments que ofereix el sistema educatiu conforme a l'article 3.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o norma que la substitueixi:

  1r Per l'ensenyament d'idiomes rebuda com a activitat extraescolar.

  2n Per aquelles activitats relacionades amb l'aprenentatge fora dels centres educatius com reforç o suport dels ensenyaments en les que estiguin matriculats.

  3r Per les despeses d'accés a les noves tecnologies necessàries per als ensenyaments en les que estiguin matriculats els fills o descendents. A aquest efecte, es consideraran únicament les quanties satisfetes com a quota d'alta a Internet i la quota de línia del primer mes, sempre que no es tracti d'un canvi de companyia i la línia no estigui vinculada a una activitat econòmica.

  4t Per les despeses d'estudi i residència de fills o descendents fora del municipi de residència de la unitat familiar, sempre que el municipi on es cursin els estudis es trobi a Castilla-La Mancha i que al lloc de residència de la unitat familiar no existeixi aquesta oferta educativa. Igualment serà aplicable aquesta deducció quan el municipi on es realitzin els estudis es trobi fora de Castilla-La Mancha i no existeixi en la regió oferta educativa per als estudis cursats.

 • La quantitat a deduir per totes les despeses assenyalades anteriorment no excedirà les quanties màximes que s'indiquen a continuació:

  a. Declaracions conjuntes:

  1. Els contribuents que NO tinguin la condició legal de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents (caselles [0435], [0460] i [0514] de la declaració, respectivament)  es trobi compresa en els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

   (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi) − (Mínim per descendents)Límit per fill
   Fins a 12.000 euros 200,00  euros
   Entre 12.000,01 i 20.000,00 euros 100,00  euros
   Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros 75,00  euros
  2. Els contribuents que tinguin la condició legal de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents (caselles [0435], [0460] i [0514] de la declaració, respectivament) es trobi compresa en el tram que s'indica a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

   (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi) − (Mínim per descendents)Límit per fill
   Fins a 40.000 euros 300,00  euros

  b. Declaracions individuals:

  1. Els contribuents que  NO tinguin la condició legal de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents (caselles [0435 ], [0460 ] i [0514 ] de la declaració, respectivament) es trobi compresa en els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

   (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi) − (Mínim per descendents)Límit per fill
   Fins a 6.500 euros 100,00  euros
   Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros 75,00  euros
   Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros 50,00  euros
  2. Els contribuents que tinguin la condició legal de família nombrosa, per a què la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi menys el mínim per descendents (caselles [0435 ], [0460 ] i [0514] de la declaració, respectivament) es trobi compresa en el tram que s'indica a continuació, podran deduir-se la següent quantia:

   (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi) − (Mínim per descendents)Límit per fill
   Fins a 30.000 euros 150,00  euros

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Les deduccions resultants de l'aplicació dels apartats anteriors es minoraran en l'import de les beques i ajuts concedits durant el període impositiu de què es tracti de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha, o de qualsevol altra Administració Pública, que cobreixin la totalitat o part de les despeses que donen dret a deducció.

  Quan les despeses corresponguin a dos o més fills es calcularà de forma global l'import de les deduccions aplicables per tots els fills i es minorarà en l'import total de les beques i ajuts percebuts per tots ells.

  A aquests efectes tingui-se en compte que els límits establerts per al càlcul de la deducció no s'apliquen individualment a cadascun dels fills, sinó que a la deducció corresponent a les despeses satisfetes per tots els fills se li aplicarà el límit resultant de multiplicar el límit individual establert pel nombre de fills que generen el dret a la deducció.

 • Als efectes de l'aplicació d'aquestes deduccions, només tindran dret a practicar la deducció els pares o ascendents respecte d'aquells fills o descendents escolaritzats que donin dret a la reducció prevista, en concepte de mínim per descendents, en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.

 • Els contribuents que desitgin gaudir d'aquesta deducció hauran d'estar en possessió dels justificants acreditatius del pagament dels conceptes objecte de deducció.

  La justificació de les despeses que donen lloc a la deducció ha de fer-se, amb caràcter prioritari, mitjançant factura. Això sens perjudici de la possibilitat d'admetre un altre tipus de justificants, (com podrien ser els tiquets emesos pel comerç detallista) que, conforme a Dret, puguin tenir tal caràcter.

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció es tindran en compte les normes per a l'aplicació del mínim per descendents contingudes en la Llei de l'IRPF.