Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de guarderia

Normativa: Art. 3.bis i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia de la deducció i límit màxim

 • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per les despeses de  custòdia de filles o fills menors de 3 anys en guarderies o centres d'educació infantil.

 • Límit de la deducció

  1. En general , la deducció tindrà un import màxim de  500 euros per cada filla o fill inscrit en aquestes guarderies o centres.

   En el cas de contribuents morts amb anterioritat al 31 de desembre, es podrà aplicar la deducció per les quantitats satisfetes fins a la data de defunció, prorratejant-se entre els progenitors el límit màxim de la deducció si ambdós conviuen amb el fill en la data de la defunció i tenen dret a aplicar el mínim per descendents per ell.

   Quant a l'aplicació del límit màxim de deducció, el  progenitor supervivent haurà de minorar la part proporcional de la deducció que s'hagués aplicat el cònjuge mort durant aquell període impositiu  de tal manera que, en cap cas, el límit de la deducció  superi el límit legal.

  2. En particular , el límit de la deducció, durant el període impositiu en el que la filla o el fill compleixi els 3 anys d'edat, serà de  250 euros.

   Les quantitats satisfetes que donin dret a la deducció seran les corresponents al període impositiu en el que la filla o el fill compleixen tres anys amb el límit de  250 euros.

Base de deducció

 • Ha de tractar-se de quantitats satisfetes per les següents despeses de custòdia :

  - la preinscripció i matrícula de menors de 3 anys,

  - l'assistència, en horari general i ampliat, i

  - l'alimentació.

 • Les quantitats que es beneficien de la deducció són exclusivament les que correspongui a despeses que s'hagin produït per mesos complets.

 • Les quantitats satisfetes s'han de minorar en l'import de les beques o ajuts obtinguts de qualsevol Administració Pública que cobreixin tots o part de les despeses de custòdia. Aquesta minoració s'aplicarà de forma individual per a cada filla o fill que es beneficiï de les beques o ajuts.

 • Tampoc s' inclouen les quantitats que tinguin per al contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exemptes per aplicació del que disposa l'article 42.3. b) o d) de la Llei de l'IRPF, és a dir, per:

  • La contractació directament o indirectament per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d'educació infantil per als fills dels seus treballadors en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Llei IRPF].

  • La prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat [Art. 42.3.d) Llei IRPF ].

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Les quantitats per despeses de custòdia han de ser satisfetes a guarderies o centres d'educació infantil.

  Als efectes d'aplicació d'aquesta deducció, s'entendrà com guarderia o centre d'educació infantil qualsevol centre autoritzat per la Conselleria competent en matèria d'educació que tingui per objecte la custòdia o el primer cicle d'educació infantil de nenes i nens menors de 3 anys.

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció només es tindran en compte aquelles filles  o aquells fills  que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents  en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.

 • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi, caselles [0435 ] i [0460] del contribuent no superi :

  • 27.000 euros en tributació individual.

  • 36.000 euros en tributació conjunta

 • Quan les filles o els fills que donin dret a la deducció convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals, sempre que aquelles o aquells donin dret al mínim per descendents a més d'un contribuent.

  Precisions:

  • Cada progenitor només podrà aplicar la deducció pels imports per ell satisfets, encara que tractant-se de matrimonis en règim de guanys els imports satisfets s'entendran atribuïts als cònjuges per parts iguals. 

  • En aquells casos en els que més d'un contribuent tingui dret a aplicar la deducció, el prorrateig es refereix exclusivament al límit de 500 euros, ja que cada contribuent aplicarà la deducció per les quantitats satisfetes per ell. 

  • Si les quantitats s'han abonat per ambdós progenitors i compleixen els requisits relatius a la convivència i al dret al mínim per descendents, es prorratejarà la deducció, encara que algun dels pares no pugui aplicar-la per tenir una base imposable total superior 27.000 euros o per residir en una altra Comunitat Autònoma. 

  • En els casos de guarda i custòdia compartida en els que ambdós progenitors satisfacin quantitats i tinguin dret al mínim per descendents, la deducció es prorratejarà entre ells, encara que el fill o la filla  no convisqui simultàniament amb els dos,  sempre que el fill o la filla doni dret a l'aplicació del mínim per descendent. 

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de consignar en la casella [0210] de l'Annex B.4  del model de la declaració el NIF de la guarderia o centre d'educació infantil autoritzat.