Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció de fills

Normativa: Art. 1 i 13  Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia de la deducció

Per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu, que generi el dret a l'aplicació del mínim per descendent, les següents quantitats:

 • 100 euros en el cas de parts o adopcions d'un fill.

 • 500 euros en el cas de parts o adopcions de dos fills.

 • 900 euros en el cas de parts o adopcions de tres o més fills.

El que genera el dret a cadascuna d'aquestes deduccions és el nombre de fills en cada part i no el nombre de naixements durant l'exercici, de manera que, a títol d'exemple, si l'any es produeix més d'un part correspondrà una deducció de 100 euros per cadascun si és d'un només fill i si s’escau un només part de dos fills una deducció de 500 euros.

Requisits i altres condicions de la deducció

 • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi,  caselles [0435] i [0460] del contribuent no superi :

  • - 27.000 euros en tributació individual.

  • - 36.000 euros en tributació conjunta.

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció es tindran en compte les normes per a l'aplicació del mínim per descendents, contingudes en la Llei de l'IRPF.

  No obstant això, quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos descendents i algun d'ells no compleixi el requisit anterior, l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per descendents.