Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals

Normativa: Art. 11 bis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia i límit màxim de la deducció

El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent minorades en l'import de les subvencions rebudes de la Junta d'Extremadura en concepte de subvencions per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'habitatge estigui situada en algun dels municipis i entitats locals menors d'Extremadura en els que la població de dret a 31 de desembre sigui inferior a 3.000 habitants.

  Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

 • Que l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge s'hagi produït a partir del dia 1 de gener de 2022.

Base de la deducció

 • La base de la deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes a partir de l'1 de gener de 2022 per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent, i minorada en l'import de les subvencions rebudes de la Junta d'Extremadura en concepte de subvencions per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge.

 • Quan l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge es realitzin amb finançament aliè formaran part de la base de deducció l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de Mesures de Reforma Econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa. En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

Base màxima de la deducció

 1. Base màxima total per tots els exercicis en què s'apliqui la deducció:

  Serà la menor de les següents quantitats:

  • 180.000 euros, o

  • L'import d'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que dona origen a la deducció, minorat pels imports rebuts de la Junta d'Extremadura en concepte de subvencions per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge.

  Precisió: l'import de base màxima total s'aplica per habitatge, no per contribuent, per la qual cosa en cas d'habitatges adquirits per diversos contribuents la quantia de 180.000 euros, establerta per determinar la base màxima de la deducció, es prorratejarà en proporció al percentatge de titularitat que tinguin en el referit habitatge.

 2. Base màxima en cada exercici:

  La base màxima a aplicar en cada exercici serà de 9.040 euros, tant en tributació individual com en tributació conjunta.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit ja d' aquesta mateixa deducció, la base màxima total de la deducció es minorarà en les quantitats invertides en l'adquisició dels habitatges anteriors, en tant haguessin estat objecte de deducció.

 • Quan amb motiu de l'alienació d'un habitatge habitual per la qual s'hagués practicat aquesta deducció es generi un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició o rehabilitació del nou habitatge es minorarà en l'import del guany patrimonial a la que s'apliqui l'exempció per reinversió. En aquest cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mentre les quantitats invertides en la mateixa no superin tant el preu de l'anterior, en la mesura en què hagi estat objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

 • En els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, el contribuent podrà seguir practicant aquesta deducció, en els termes previstos en la normativa estatal de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per les quantitats satisfetes durant el període impositiu per a l'adquisició de la que va ser durant la vigència del matrimoni el seu habitatge habitual, sempre que continuï tenint aquesta condició per als fills comuns i el progenitor en de la qual companyia quedin.

Conceptes a tenir en compte per a l'aplicació de la deducció

 • Habitatge habitual

  Amb caràcter general es considera habitatge habitual del contribuent l'edificació que constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir el caràcter d'habitual quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del contribuent o concorrin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció del primer treball, o canvi de feina, o d'altres anàlogues justificades. Perquè l'habitatge constitueixi la residència habitual del contribuent haurà de ser habitada de manera efectiva i amb caràcter permanent per aquest, en un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d'adquisició o finalització de les obres. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual quan es produeixi la defunció del contribuent o concorrin altres circumstàncies que necessàriament impedeixin l'ocupació de l'habitatge, en els termes previstos en el paràgraf anterior. Quan siguin d'aplicació les excepcions previstes en els dos paràgrafs anteriors, la deducció per adquisició d'habitatge es practicarà fins al moment que es donin les circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge o impedeixin l'ocupació de la mateixa.

 • Adquisició d'habitatge habitual

  S'entendrà per adquisició d'habitatge habitual, l'adquisició en sentit jurídic del dret de propietat o ple domini de la mateixa, encara que aquest sigui compartit, essent indiferent el negoci jurídic que l'origini.

 • Construcció i ampliació

  S'assimilen a l'adquisició d'habitatge la construcció o ampliació de la mateixa, en els següents termes:

  1. Ampliació d'habitatge: Quan es produeixi l'augment de la seva superfície habitable, mitjançant tancament de part descoberta o per qualsevol altre mitjà, de manera permanent i durant totes les èpoques de l'any.

   A l'efecte de determinar si el contribuent té dret a aplicar la deducció per ampliació de l'habitatge habitual, s'entendrà produïda l'adquisició en el moment en què s'obtingui el certificat de fi d'obra.

  2. Construcció: Quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o entregui quantitats a compte al promotor d'aquelles, sempre que finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

   A l'efecte de determinar si el contribuent té dret a aplicar la deducció, en els casos de construcció, s'entendrà produïda l'adquisició de l'habitatge habitual amb l'atorgament de l'escriptura pública d'obra nova acabada.

 • Obres de rehabilitació de l'habitatge habitual

  Es consideraran obres de rehabilitació de l'habitatge habitual aquelles que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i unes altres anàlogues sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi el 25 per cent del preu d'adquisició si s'hagués efectuat aquesta durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'habitatge en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'habitatge la part proporcional corresponent al sòl.

Comprovació de la situació patrimonial: base efectiva d'inversió deduïble

 L'aplicació d'aquesta deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

 A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent. 

Vegeu en el capítol 16 la comprovació de la situació patrimonial.

Incompatibilitat

Aquesta deducció no podrà simultaniejar-se, per a un mateix contribuent, amb les deduccions "Per adquisició d'habitatge per a joves i per a víctimes del terrorisme amb residència en la Comunitat Autònoma d'Extremadura"i "Per interessos de finançament aliè per a la inversió en habitatge habitual per a joves".