Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per la compra de material escolar

Normativa: Art. 10 i 12 bis  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia de la deducció

15 euros per compra de material escolar per a cada fill o descendent a càrrec del contribuent.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • La compra de material escolar ha d'anar destinada a fills o descendents en edat escolar obligatòria pels quals es tingui dret al   mínim per descendents  regulat en la Llei de l'IRPF.

  S'entendrà complert aquest requisit quan el fill o descendent tingui una edat compresa entre els 6 i 15 anys en la data de meritació de l'impost.

 • Només tindran dret a practicar la deducció els pares o ascendents que convisquin amb els seus fills o descendents escolaritzats.

 • Quan un fill o descendent convisqui amb ambdós pares o ascendents l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells, en cas que optessin per tributació individual.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració de la declaració, no superi les següents quantitats:

  1. En general:

   - 19.000 euros en tributació individual.

   - 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants:

   Atenció: en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit.

   Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE de 19 de novembre).

   - 28.000 euros en tributació individual.

   - 45.000 euros en tributació conjunta.

   En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

   La residència habitual es determinarà sobre la base dels criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF, però circumscrit a l'àmbit del municipi o entitat local menor.

   Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".