Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per atenció de fills menors de fins a 14 anys inclusivament

Normativa: Art. 6 i 12 bis  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per atenció de fills menors de fins a 14 anys quan es donin les següents circumstàncies:

  1a. Que  el contribuent hagi de deixar als seus fills menors de fins a 14 anys inclusivament a l'atenció d'unes altres persones o entitats  per  motius de treball, sigui per compte propi o aliè .

  2a. Que  l'atenció dels menors de fins a 14 anys es realitzi :

  1. Per una persona empleada de la llar o

  2. En guarderies, centres d'oci, campaments urbans, centres esportius, ludoteques o similars, autoritzats per l'administració autonòmica o local competent.

 • El límit màxim d'aquesta deducció és de 400 euros anuals per unitat familiar.

  A l'efecte de l'aplicació de la deducció la unitat familiar no és la definida en l'article 82 de la Llei d'IRPF sinó la unitat de convivència (matrimonis, parelles de fet, inscrites o no) tenint-se que tenir en compte els criteris de prorrateig que s'indiquen en l'apartat de requisits següent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que en la data de meritació de l'impost els fills tinguin 14 o menys anys d'edat.
 • Que ambdós pares realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

  Precisions:

  - És necessari que l'activitat exercida sigui remunerada.

  - La deducció podrà practicar-se per les quantitats satisfetes quan ambdós pares realitzin activitats per compte propi o aliè simultàniament, ja sigui durant tot o part de l'any.

  - En el cas d'activitats per compte propi s'admet que l'exercici de l'activitat econòmica es realitzi a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes.

 • Que, en cas que la deducció sigui aplicable per despeses d'una persona empleada de la llar, aquesta estigui donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social .

 • Que en cas que la deducció sigui aplicable per despeses en guarderies, centres d'oci, campaments urbans, centres esportius, ludoteques o similars, es disposi de la corresponent factura.

  L'import total de les quantitats satisfetes s'atribuirà en la seva totalitat al progenitor que figuri com a titular de la factura, llevat en el cas de  matrimoni en règim de guanys en el que l'import satisfet es distribuirà entre els cònjuges per parts iguals, independentment de quin d'ells figuri com a titular de la factura.

 • Que es tingui dret a aplicar el mínim per descendent  regulat en l'article 58 de la Llei de l'IRPF per cadascun dels fills pels quals s'apliqui la deducció autonòmica.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460] de la declaració) no sigui superior a les següents quantitats:

  • 28.000 euros en tributació individual.

  • 45.000 euros en tributació conjunta.

   Atenció: quan el contribuent resideixi habitualment  en un municipi o entitat local menor d'Extremadura amb població inferior a 3.000 habitants i pertanyi a una família nombrosa, no s'observarà aquest requisit.

   A aquests efectes les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE de 19 de novembre).

 • Quan més d'un contribuent tingui dret a l'aplicació d'aquella deducció respecte als mateixos descendents, el seu import serà prorratejat entre ells.

  El prorrateig de la deducció respecte a un mateix descendent només serà procedent quan ambdós pares satisfacin les despeses i tinguin dret a ella per complir tots els requisits exigits.

  D'altra banda,  a l'efecte de l'aplicació de la deducció, s'entén per  unitat familiar  la unitat de convivència. Per això en cas de matrimonis, parelles de fet, inscrites o no, el límit de 400 euros s'aplica a la suma de la deducció aplicable per tots els membres de la família, prorratejant-se el seu import en funció de les quantitats satisfetes per cadascun dels progenitors.

  Quan mori un dels pares durant l'any (en haver conviscut amb la família fins a la data de la defunció) se serà procedent també al prorrateig. Així mateix, en el cas de pares separats o divorciats que tinguin la guarda i custòdia compartida dels fills, si ambdós pares satisfan la despesa, el límit màxim és igualment prorratejable.

Exemple

Matrimoni format pel senyor A.R.T i la senyora B.S.S amb un fill només del senyor A.R.T, pel qual té dret al 100 per 100 del mínim per descendents, i un altre comú.

El cònjuge El senyor A.R.T ha satisfet 1.600 euros de despeses pel seu fill. Pel fill comú s'han satisfet 3.600 euros entre ambdós cònjuges.

Es desitja saber quin seria l'import de la deducció aplicable per cadascun dels cònjuges.

Solució

Nota prèvia: Es tracta d'una única unitat familiar, en què el senyor A.R.T té dret al 100  per 100  del mínim per descendents pel seu fill, i respecte del comú, el senyor A.R.T i la senyora B.S.S tenen dret a la meitat.

El senyor A.R.T (160 + 180) = 340 euros

 • Pel fill propi: 10% s/1.600  = 160

 • Pel fill comú: 10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

La senyora B.S.S: Pel fill comú: 10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

Total (160 + 180 + 180) = 520

Límit màxim: 400

Prorrateig

 • Deducció del senyor A.R.T: (400 x 340) ÷ 520 = 261,54 

 • Deducció de la senyora B.S.S: (400 x  180) ÷ 520 = 138,46

Total deducció aplicada (261,54 + 138,46) = 400