Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per interessos de finançament aliè per a la inversió en habitatge habitual per a joves

Normativa: Art. 11 quater  Text Refós  de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia i base màxima de la deducció

El  25 per 100  dels interessos satisfets durant el període impositiu per préstecs hipotecaris obtinguts per finançar l'adquisició del seu habitatge habitual,  amb una base de deducció màxima de 1.000 euros anuals.

A aquests efectes, tingui-se en compte que el  concepte d'adquisició serà el fixat per la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012 per a la deducció per inversió en habitatge habitual.

Requisits específics per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en la Comunitat Autònoma de Extremadura.

 • Que a la data de meritació de l'impost el contribuent tingui menys de 36 anys.

 • Que es tracti del seu primer habitatge.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • 28.000 euros en tributació individual, i

  • 45.000 euros en tributació conjunta.

 • S'exigeix el requisit de la comprovació de la situació patrimonial del contribuent conforme a la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012.

  Vegeu en el capítol 16 la comprovació de la situació patrimonial.

Incompatibilitat

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a un mateix contribuent, amb la deducció "Per  adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals".

Atenció: aquesta deducció no és  incompatible amb la deducció "Per adquisició d'habitatge per a joves i per a víctimes del terrorisme amb residència en la Comunitat Autònoma d'Extremadura"sense que, com a conseqüència d'això, la quota líquida es faci negativa.