Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acollida de persones desplaçades pel conflicte d'Ucraïna

Normativa: Art. 6 ter Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del 31 de març de 2022.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • 150 euros per cada persona acollida.

  • El límit màxim de la deducció aplicable és de 600 euros per contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • El període mínim d'acollida per poder aplicar aquesta deducció serà de tres mesos.

A aquests efectes, per al còmput del període mínim d'acollida de tres mesos, es tindrà en compte el temps d'acollida anterior a 31 de març de 2022.

  • Quan dos contribuents tinguin dret respecte de la mateixa persona  acollida  a l'aplicació d'aquesta deducció i optin per la declaració individual, es prorratejaran entre ells, a parts iguals, tant l'import com el límit màxim de la deducció.

  • No generen dret a la deducció les persones acollides que tinguin una relació de parentesc, ni per consanguinitat ni per afinitat, de fins al segon grau amb les persones acollidores.

  • Per a l'aplicació d'aquesta deducció el contribuent ha d'estar en possessió d'un certificat de l'òrgan competent en la gestió i el control d'aquestes acollides expedit a nom seu , en el qual consti el nombre de persones acollides i la durada de l'acollida, d'acord amb el que disposi el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Àmbit temporal per a l'aplicació de la deducció

Aquesta deducció serà aplicable exclusivament en l'exercici 2022.