Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

Important:

Durant  2022 s'han produït diverses modificacions en el Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, que afecten a les deduccions autonòmiques de l'IRPF  aplicables.

Aquestes modificacions s'han introduït en l' esmentat Text Refós per les següents normes:

 • Per la disposició final segona del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (BOIB  31-03-2022 – BOE 08-06-2022), amb entrada en vigor el 31 de març de 2022.

 • Per la disposició final dissetena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB 16-06-2022). Modifica les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article 4 (Deducció autonòmica per despeses d'adquisició de llibres de text).

 • Per la disposició final quarta de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB  31-12-2022), amb  entrada en vigor al 31 de desembre de 2022.

Com a conseqüència de l'anterior, en les diferents deduccions autonòmiques vigents a 1 de gener de 2022 s'han anat produint successius  canvis en la seva regulació que afecten a imports, límits màxims de la deducció i requisits sobre la quantia de la base imposable.

L'anterior determina que, en el cas de contribuents morts  en un dia diferent del   31 de desembre de 2022, en la mesura en què finalitza  en aquell moment  el període impositiu, meritant-se  l'IRPF, s'han de tenir en compte, els imports, límits i bases exigits d'acord amb la normativa en vigor en aquesta data, existint en l'exercici 2022 diferents intervals temporals, per la qual cosa és aconsellable llegir detingudament els requadres que figuren en cada deducció i que indiquen, tenint en compte el moment en què es produeix la defunció, quins són els imports, límits màxims de la deducció i requisits sobre la quantia de la base imposable que correspon aplicar.  

 1. Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat en l'habitatge habitual
 2. Per arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius
 3. Per determinades subvencions i ajuts atorgats per raó d'una declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil
 4. Per compensar l'increment del cost dels préstecs o crèdits hipotecaris amb tipus d'interès variable (deducció temporal)
 5. Per despeses d'adquisició de llibres de text
 6. Per despeses d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers
 7. Per cursar estudis d'educació superior fora de la illa de residència habitual
 8. Per arrendament de béns immobles en el territori de les Illes Balears destinades a habitatge (deducció de l'arrendador)
 9. Per arrendament d'habitatge en el territori de les Illes Balears derivada del trasllat temporal de residència per motius laborals
 10. Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació
 11. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural
 12. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu
 13. Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana
 14. Per donacions a entitats del tercer sector
 15. Per donacions per pal·liar els efectes del conflicte d'Ucraïna sobre les persones
 16. Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició
 17. Per despeses relatives als descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació
 18. Per acollida de persones desplaçades pel conflicte d'Ucraïna
 19. Per inversió en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats o de recent creació