Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural

Normativa: Art. 5 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració empresarial efectuats d'acord amb el que disposa la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.

  En aquest cas el límit de la deducció aplicable és de 660  euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

  El límit de 660 euros anuals és únic i global per al conjunt de donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració empresarial que donin dret a la deducció.

  Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al   31 de desembre de 2022, l'import màxim d'aquesta deducció serà de 600 euros.

 • El 25 per 100 de les quanties de les donacions dineràries o del valor de les donacions, de les cessions d'ús o contractes de comodat i dels convenis de col·laboració empresarial a què es refereix l'article 3 de l'esmentada Llei 3/2015, quan:

  1. El beneficiari del mecenatge sigui l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els organismes autònoms, les fundacions, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques i els consorcis que d'elles depenen a què fa referència la lletra b) de l'article 4.1 de la mateixa Llei 3/2015 i

  2. El projecte o l'activitat cultural objecte del mecenatge constitueixi un projecte propi de l'Administració de la comunitat autònoma o de les seves entitats instrumentals.

  En aquests casos el límit de la deducció aplicable és de 1.200 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • En cas que la cessió d'ús o el contracte de comodat tinguin una durada inferior a un any, s'haurà de prorratejar amb base en els següents criteris

  1. En el cas de cessions d'ús o contractes de comodat inferiors a un any, atenent el que disposa l'article 11 de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i s'estableixen mesures tributàries, hi ha un doble prorrateig:

   1r De la base la deducció.

   Aquesta base serà l'import anual que resulti d'aplicar, a cadascun dels períodes impositius de durada de la cessió d'ús o contracte de comodat, el 4 per 100 a la valoració del bé efectuada per la Comissió de Valoració del Patrimoni Històric i si es tracti de locals per a la realització de projectes o activitats científics o de desenvolupament tecnològic, el 4 per 100 al valor cadastral, En ambdós casos la base es determinés proporcionalment al nombre de dies de durada, durant el període impositiu, de la cessió d'ús o contracte de comodat.

   2n Del límit de la deducció.

   El límit màxim (660 o 1.200 euros anuals)  s'ha de prorratejar en funció del nombre de dies del període anual.

  2. El cas de períodes impositius inferiors a l'any com a conseqüència de la defunció del contribuent, el prorrateig en cessions d'ús o contractes de comodat inferiors a un any cal realitzar-ho en funció de la proporció que representi la durada del contracte respecte a 365 dies.

   En un altre cas, això és, en cessions d'ús o contractes de comodat que no siguin inferiors a un any no cal prorratejar la deducció pel fet que contribuent mori abans del 31 de desembre.

 • Si la durada de la cessió d'ús o el contracte de comodat és superior a un any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis.

 • En el cas de les donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural, a què s'aplica la deducció del 15 per 100 s'exigeix que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració,  no superi les següents quanties:

  • - 33.000  euros en tributació individual.

  • - 52.800  euros en tributació conjunta.

  Atenció: tingui-se en compte que, com a conseqüència de les diferents modificacions que ha patit l'article  5 bis durant l'any 2022, ens trobem amb els següents límits quantitatius:

  • Per a contribuents morts entre l'1 de gener i el 30 de març de 2022,  la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 12.500  euros en tributació individual.

  • Per a contribuents morts entre el 31 de març i el  30 de desembre de 2022, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460]) no podrà superar 13.750  euros en tributació individual. 

  • Per a la resta dels contribuyentés l'import de la deducció no pot excedir  33.000 euros  en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta.

  Important: en els casos en què sigui d'aplicació la deducció del 25 per 100 no seran aplicables els límits relatius a la base imposable comentades.