Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament de béns immobles en el territori de les Illes Balears destinades a habitatge (deducció de l'arrendador)

Normativa: Art. 4 quater Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 75 per 100 de les despeses satisfetes pel contribuent durant l'exercici en concepte de primes d'assegurances de crèdit que cobreixin totalment o parcialment l'impagament de les rendes a les que el contribuent tingui dret per raó de l'arrendament d'un o diversos béns immobles, situats a les Illes Balears, a un tercer destinat a habitatge.

  • L'import màxim d'aquesta deducció serà de 440  euros anuals tant en tributació individual com en la conjunta.

    Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents que haguessin mort amb anterioritat al 31 de desembre de 2022, l'import màxim d'aquesta deducció serà de 400 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que la durada del contracte d'arrendament d'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.

  • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.

  • Que el contribuent declari en l'IRPF el rendiment derivat de les rendes de l'arrendament de l'habitatge com a rendiments del capital immobiliari.