Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana

Normativa: Art. 5 quater Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les donacions dineràries que es realitzin durant el període impositiu, a favor de les entitats que tenint per objecte el foment de la llengua catalana, es relacionen en l'apartat següent.

 • L'import d'aquesta deducció no podrà excedir el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Les donacions que donen dret a l'aplicació d'aquesta deducció hauran de realitzar-se a favor de qualsevol de les següents entitats :

  1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats instrumentals que depenen d'ella de la qual finalitat essencial sigui el foment de la llengua catalana.

  2. La Universitat de les Illes Balears, els centres d'investigació i els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  3. Les entitats sense finalitat lucrativa a les que es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que la fi exclusiva o principal que persegueixin sigui en el territori el foment de la llengua catalana, i estiguin inscrites en el Registre de Fundacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  4. Les entitats parcialment exemptes de l'impost sobre societats a què es refereix l'article 9.3 de la LIS.

   Respecte a  la   LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

 • L'efectivitat d'aquestes donacions en cada període impositiu s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat donatària.

  Així mateix, en els casos de la lletra c de l'apartat anterior, l'aplicació de la deducció exigeix que la conselleria competent en matèria de política lingüística declari, mitjançant una resolució, que l'entitat donatària verifica els requisits establerts en l'esmentada lletra c.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció "Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural".